/

Kurk Golf ry:n säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kurk Golf ry, ruotsiksi Kurk Golf rf. Yhdistyksen kotipaikka on Kirkkonummi. Yhdistyksen rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi.

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä Seura.

2§ Seuran tarkoitus ja tarkoituksen toteuttaminen

Seuran tarkoituksena on edistää golf- ja muun urheilun ja liikunnan harrastamista. Tarkoituksensa toteuttamiseksi Seura järjestää harrastus-, koulutus- ja valmennustilaisuuksia sekä kilpailuja ja tapahtumia. Seura voi välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja – asusteita.

Toimintansa tukemiseksi Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Toimintansa rahoittamiseksi Seura voi myös hankkia varoja järjestäen huvitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia.

Seuran tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen tai muun taloudellisen etuuden hankkiminen Seuran toimintaan osallistuville.

Seura on Suomen Golfliitto ry:n jäsen ja noudattaa sen sääntöjä ja määräyksiä.

3§ Seuran jäsenyys

Seuran jäsen voi olla henkilö, jonka Seuran hallitus on jäseneksi hyväksynyt.

Seuran jäsenet ovat osakasjäseniä, jäseniä tai kannatusjäseniä. Osakasjäsenten ja jäsenten tulee olla luonnollisia henkilöitä. Osakasjäsenet ja jäsenet ovat joko aikuis- tai juniorijäseniä siten, että juniorijäsenenä voi olla sen kalenterivuoden päättymiseen asti, jolloin jäsen täyttää 21 vuotta.

Osakas jäsenen tulee lisäksi olla Oy Kurk Golf Ab:n osakas.

Kannatusjäseniä voivat olla oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka tukevat Seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenillä on puhe-, mutta ei äänioikeutta Seuran kokouksissa.

Seuran kokous voi lisäksi kutsua erityisen ansioituneita henkilöitä Seuran kunniajäseniksi.

4§ Jäsenyydestä eroaminen

Jos jäsen haluaa erota Seurasta, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka Seuran kokouksen pöytäkirjaan kirjattavaksi viimeistään kunkin vuoden 28.2.mennessä. Irtisanomisen eräpäivän jälkeen erosta ilmoittaneen jäsenen eron katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä hoitamaan muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun.

5§ Jäsenen eronneeksi katsominen, erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Jos jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksuaan viiden (5) kuukauden kuluessa jäsenmaksulaskun eräpäivästä, ja jäsenen saatua siitä ensin kirjallisen maksumuistutuksen jäsenrekisterissä olevaan osoitteeseen, voi hallitus siitä erikseen ilmoittamatta katsoa jäsenen eronneeksi Seurasta ja lakkauttaa hänen jäsenoikeutensa.

Hallitus voi erottaa jäsenen Seurasta, jos jäsen ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvoitteita, toimii vastoin Seuran tarkoitusta, toiminnallaan Seurassa tai sen ulkopuolella aiheuttaa huomattavaa vahinkoa Seuralle tai syyllistyy toistuvasti epäurheilijamaiseen toimintaan. Hallitus voi myös päättää jäseneen kohdistettavista kurinpitotoimista, joita voivat olla varoitus, toimitsijakielto enintään 24 kuukaudeksi ja erottaminen. Ennen kurinpitotoimen käynnistämistä hallituksen on järjestettävä tilaisuus jäsenen kuulemiseen.

Päätös erottamisesta ja muista kurinpitotoimista tulee voimaan heti, ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty jäsenelle postitse tai muuten todistettavalla tavalla. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin Seuralle suorittamiaan maksuja.

6§ Liittymis- ja jäsenmaksut

Seuran osakasjäseniltä ja jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannatusjäsenmaksujen suuruudesta päättää hallituksen esityksestä vuosittain Seuran syyskokous. Maksut voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmille. Kunniajäseniltä ei peritä maksuja. Maksut on suoritettava hallituksen määräämään eräpäivään mennessä, ja niiden viivästymisestä peritään syyskokouksen vahvistama viivästysmaksu.

7§ Hallitus

Seuran lainmukaisena asioiden hoitajana toimii hallitus, johon kuuluvat Seuran syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä, joista yksi toimii kapteenina ja yksi naiskapteenina. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että jäsenistä on kerrallaan puolet erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla sääntöjen voimaan astumisen jälkeen erovuoroiset jäsenet sovitaan hallituksessa sisäisesti. Naiskapteeni valitaan parillisen vuoden ja kapteeni parittoman vuoden syyskokouksessa. Hallituksen jäsenten on oltava täysi-ikäisiä ja oikeustoimikelpoisia henkilöitä.

Hallitus nimeää keskuudestaan tai ulkopuoleltaan asettamiensa toimikuntien puheenjohtajat.
 

Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja kapteenien yhtämittainen toimikausi voi olla enintään kuusi (6) vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja määritellä heidän tehtävänsä ja heille mahdollisesti maksettavat korvaukset.

Hallituksesta kesken toimikauden eronneen jäsenen tilalle Seuran kokous valitsee uuden jäsenen eronneen jäsenen toimikauden loppuajaksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaaleissa, jotka ratkaistaan arpomalla.

Hallitus voi myydä, vaihtaa ja kiinnittää Seuran omaisuutta.

8§ Toimikunnat

Hallitus voi nimetä alaisuudessaan toimivia toimikuntia, määritellä niiden tehtävät ja asettaa toimikuntien tavoitteet sekä nimetä niiden puheenjohtajat ja hyväksyä toimikuntien toimintasuunnitelmat ja budjetit. 

Toimikunnat voivat hallituksen hyväksymien toimintasuunnitelmien ja budjettien rajoissa päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin niin, että Seuran hallitus vahvistaa toimikunnan tekemät oikeustoimet.

9§ Tili- ja toimintavuosi

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

10§ Tilien ja hallinnon tarkastus

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on laadittava viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja luovutettava tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille kahden (2) viikon kuluessa sen jälkeen.

Tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus on annettava hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

Seuralla on yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

11§ Seuran kokoukset

Seuran vuosikokouksia pidetään kaksi (2)
 

kevätkokous viimeistään huhtikuussa ja
syyskokous viimeistään joulukuussa.

Kokousten paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin vuosikokous niin päättää tai hallitus katsoo tarpeelliseksi taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti ilmoitettua tarkoitusta varten niin vaatii. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttava. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen Seuran kokoukseen on julkaistava Seuran kotisivuilla ja toimitettava kirjallisesti Seuran jäsenille jäsenluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta Voidakseen käyttää äänioikeuttaan vuosikokouksissa seuran jäsenen on ilmoittauduttava sähköpostilla tai puhelimitse Seuran toimistoon viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka saa olla aikaisintaan viisi (5) päivää ennen varsinaista kokouspäivää.

Yhdistyksen vuosikokouksissa käsitellään seuraavat asiat:

valitaan kokoukselle puheenjohtaja
valitaan kokoukselle sihteeri
valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
valitaan kaksi ääntenlaskijaa
todetaan läsnä olevien äänioikeutettujen määrä
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 

Tämän lisäksi:

Kevätkokouksessa

esitetään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta
esitetään hallituksen laatima tilinpäätös sekä tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien antama lausunto
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista hallitukselle on tehty kirjallinen ilmoitus viimeistään 28.2

Syyskokouksessa

valitaan hallituksen puheenjohtaja  joka toinen vuosi.
valitaan kapteeni tai naiskapteeni erovuoroisen tilalle
valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
vahvistetaan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien palkkiot
vahvistetaan tulevan vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet, näiden erääntymisajankohta sekä myöhästyneelle maksulle suoritettavan viivästysmaksun suuruus
vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista hallitukselle on tehty kirjallinen ilmoitus viimeistään 31.10.

12§ Äänioikeus ja äänestys

Jokaisella määräaikaan mennessä ilmoittautuneella ja kokoukseen mennessä erääntyneet liittymis- ja jäsenmaksunsa maksaneella 18 vuotta täyttäneellä osakasjäsenellä, jäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Jos äänestyksessä äänet menevät tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

13§ Pöytäkirjat

Seuran ja sen hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

Seuran kokouksen pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava ja valittujen tarkastajien tarkastettava.

Seuran hallituksen pöytäkirjat allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Hallituksen pöytäkirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan viimeistään seuraavassa kokouksessa.

14§ Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä toisen hallituksen jäsenen tai jonkun muun hallituksen määräämänä toimihenkilön kanssa.

15§ Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää Seuran kokous vähintään kaksi kolmasosan (2/3) enemmistöllä Seuran kokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen Seuran sääntöjen muuttamisesityksestä.

16§ Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää Seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen Seuran purkamisehdotuksesta.

Seuran purkautuessa sen varat on käytettävä Seuran viimeisen kokouksen määräämällä tavalla golfurheilua edistävään tarkoitukseen.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

17§ Erinäisiä säännöksiä

Niissä kohdissa, joista näissä säännöissä ei ole määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.